0850 252 04 04 TEKLİF AL

Kişisel Verilerin Korunması

Bilmen Gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Hakların

Bireysel-Grup Sigortalı

H-KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA BEYANI

1.   Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2.  Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme 

• Şirketimiz veri sorumlusu olarak Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi unvanı ile kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini, KVKK kapsamında mevzuatın gerektirdiği ölçüde ve aşağıda açıkladığımız çerçevede işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve işleneceği amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek / aktarabilecektir. 

• Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sağlık sigortacılığı ve hayat sigortacılığı ürün ve hizmetlerini sunabilmek, sigortacılık faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve gerekli işlemlerin tesis edilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kurulacak ve kurulmuş olan sigorta sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi; gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve ilgisini belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek için kimlik, iletişim, adres ve sağlık verileri dahil tüm gerekli bilgilerini kaydetmek, fiziki veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri tanzim etmek, ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, Adli Merciler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatleri kapsamında güvenliği sağlamak amaçlarıyla kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmektedir. Şirketimizce sigorta poliçesi tanzimi öncesinde ve sözleşmenin kurulması sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmek ve tazminat ödemeleri kapsamında, gerek risk ölçümü yapabilmek, gerekse tazminat taleplerini değerlendirebilmek için sigorta sözleşmesi tarafının/sigortalının/sigorta sözleşmesi kapsamında hak sahibinin kişisel verileri, sağlığıyla ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Şirketimiz, kendisinin, sigorta ettirenin, sigortalı ile sigorta sözleşmesi kapsamında hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen sigorta ettirenin/sigortalının/hak sahiplerinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, acenteleri, brokerleri başta olmak üzere aracıları ile reasürörleri, iş ortakları, anlaşmalı kurumları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve mevzuatın izin verdiği süre boyunca kişisel verileri saklamak zorundadır. Sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile şirketimizin Veri Koruma Politikası’na uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yollarla fiziki veya elektronik ortamlarda işlenmektedir. Şirketimizce kişisel verileriniz ve\veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin açık rızalarınız; işbu sözleşme ile tarafımızca veya Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından, acentelerimiz, brokerlerimiz, internet sitemiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tarafından sizlerin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır. 

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgiler kaydedilmek suretiyle işlenmektedir. 

• Şirketimize ilettiğin kişisel verilerin ihtiyaçların ve taleplerin doğrultusunda sana uygun ürün, teklif, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmen, satış da dahil olmak üzere, bilgilendirme yapılması ve tarafınla her türlü iletişimin sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinin, şirket ve şirket adına hizmet verenler, acenteleri ve brokerları tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafına gönderilmesi kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmektedir. 

• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, depolama, raporlama, bilgilendirme yapmak veri sorumlusunun yükümlülüğündedir.

   3.   Kişisel Verilerin Paylaşılma Amaçları ve Aktarılan Yerler

Şirketimizle paylaştığın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin,

Sigorta sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek için iş ortaklarımızla, reasürörlerimizle, sözleşmeli avukatlarımızla, hizmet alınan firmalarla, acentelerimiz ve brokerlerimizle,

Sağlıkla ilgili özel nitelikli kişisel verilerin ile kişisel verilerin, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren, değerlendirme yapan kişi ve kuruluşlarla,

Tazminat başvurularında ise yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, Özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla,

Sağlık konusunda asistans hizmeti veren 3.kişilerle ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla,

Resürans Anlaşmaları kapsamında yurt dışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarıyla,

Vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle,

Kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlarla,

Faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlarla

Ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Adli Merciler gibi) Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen hususların yerine getirilmesi ve meşru menfaatleri sağlamak amacıyla ilgili merciler, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

   4.    KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel Veri Sahibi, şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini bilgilendirme formu ve şirketin resmi internet sitesinde belirtilen iletişim kanallarından herhangi biri ile şirketimize yöneltilebilir.

      5.   Açık Rıza

Güncel ve geçmiş sağlık verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerim ile  kişisel verilerimin  Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ tarafından işlenmesine, yukarıda açıklanan koşullarda kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine bu bilgi ve belgelerin şirketimiz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına ve depo edilmesine, işbu bilgilendirme ve açık rıza formunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmasına, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK başta olmak üzere her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu/özel kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine açıklanmasına ve aktarılmasına açıkça rıza veriyorum.

TTB Nedir?

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin muayene için 25 puan, safra kesesi ameliyatı için 500 puan belirlenmiştir.

Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayımlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir. Hekimlik hizmetlerine ait asgari ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Ambulansa İhtiyacım Olduğunda Ne Yapmalıyım?

Acil bir durumda ambulans hizmeti almak için DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ Ambulans Hattı 0 850 251 04 04'ü arayarak 1'i tuşlaman gerekmektedir.

Problemini ve yardım talebini aktarman yeterlidir.

Başka bir hastaneye transfer talebinde ise bizzat kendin ya da adına ilgili kişi; isim, adres ve bulunduğun hastanenin telefon numarasını, tedavi eden doktorun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

0850’li Hatlarda Şifre Neden Gerekli?

Sağlık provizyon anlaşmalı kurum hattı için sadece kurum kodu ve şifre ile provizyon işlemlerin gerçekleştirilir.

Hastaneden Çıkarken Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı bir sağlık kurumunda işlem yaptırıyorsan provizyon işlemlerinin mutlaka sonuçlanmasını beklemen senin için daha avantajlı olacaktır. Anlaşmasız bir sağlık kurumu kullanımında ise yaptırm olduğun sağlık işlemlerine ait her türlü tetkik sonucunu, tazminat talep formunu ve fatura aslını kurum yetkilisinden istemeyi unutmamalısın.

Faturalarım Ne Zaman Ödenir?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığın tedavi giderlerine ait faturalarını Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentene iletmen halinde fatura bedelinin sağlık sigortası özel ve genel şartları ile teminat limitlerin dahilinde sana geri ödenecek tutar en geç 10 gün içinde hesabına yatırılacaktır. Fatura bedellerinin hesabına yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurun sırasında banka hesap numaranı bildirmeyi unutmamalısın.

Sağlık gideri ödemelerin aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsin (0850 252 04 04). 

• Banka hesap numaranın bildirilmemiş veya değişmiş olması, 

• Sağlık gideri evrakının eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.), 

• Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması, 

• Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması, 

• Poliçe sürenin bitmiş olması, 

• Teminat limitinin dolmuş olması, 

• Sağlık giderlerinin sağlık poliçesi özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması, 

• Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması.).

SGK Kullanımı Halinde Özel Sağlık Sigortası (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)

Poliçende ilgili teminatın limitleri dahilinde SGK fark ücretlerin karşılanmaktadır. Tedavi göreceğin anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa, ödeyeceğin fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarını azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyat ile poliçeni yenileme olanağına sahip oluyorsun.